За проекта

Проектът „Young Volunteer” си поставя за цел да разработи форма за социално учене чрез доброволчески дейности, предназначени да имат добавена стойност в полза на общностите от румънско-българския транс-граничен регион.

Участието на младите ученици на възраст 15 до 19 години от транс-граничния регион в доброволчески дейности ще доведе до развитие на редица социални способности и умения като например: солидарност, толерантност, доверие, граждански дух и социална отговорност.

Гражданският дух и вярата, че всеки човек може да донесе промяна в своята общност, най-вече ако работи заедно с други хора, загрижени за същите проблеми, се научава чрез участие в доброволчески дейности.

Чрез участие в тези видове дейности, младите ученици, представляващи целевата група на проекта ще станат част от различни социални групи, които не задължително се пресичат, но ще станат свързваща точка за редица свързани по между си мрежи, които могат да им повлияят и на свой ред те също ще могат да повлияят върху мрежите. В тези мрежи младежите ще имат възможност да развият взаимоотношения базирани на взаимно доверие и могат да станат част от колективна дейност - доброволческата дейност -, което ще доведе до постигане на общи ползи.

 

Организаторите на проекта

 • Асоциация АИССЕР - Кълъраш, Румъния - лидер по проекта

Асоциация АИССЕР е учредена през 2011 г. като има една много ясна цел: да разработи колкото се може повече и по-разнообразни иновативни и полезни проекти за местна, регионална комуникация, но не само, в области като: образование, туризъм, защита на околната среда, доброволчество, младежи и т.н. ...

Целта на асоциацията е да участва в партньорски проекти, които могат да допринесат за генериране на икономическото, социално, образователно, културно, екологично и туристическо развитие в местните и регионалните общности, най-вече в региона на Долен Дунав и да подкрепя всички форми на икономическо и социално, мултикултурно, спортно сътрудничество между двете съседни страни - Румъния и България.

Ведно с това, чрез изпълняваните проекти, асоциацията си поставя за цел да разработи в организирана рамка речния, екологичния, спортния, развлекателния туризъм във всичките му форми и на възможно най-високо ниво, да промотира алтернативните форми на образование и култура - за здравословен стил на живот сред младежите.

Чрез проектите, които изпълнява, Сдружение АИССЕР Кълъраш желае да допринесе за подобряване на условията на живот и да развие партньорства за подобряване на образователната система и подкрепа на младежите в транс-граничния румънско-български регион и да превърне река Дунав в мост за връзка, а не в бариера пред развитието на връзките между двете държави. 

 

 

 • Фондация „Sustainable development and prosperity” („Устойчиво развитие и просперитет”)

Фондация „Устойчиво развитие и просперитет” развива дейност в разнообразни области, като участва в различни дейности в подкрепа на областите защита на здравето и околната среда, развитие на екотуризма, културния и селския туризъм като неотменима част от европейския инклузионен процес, защита на историческото и културно наследство, окуражаване европейското териториално сътрудничество, транс-гранично и интернационално сътрудничество, развитие на икономическия и социален просперитет, подкрепа и развитие на образованието.

Фондацията печели опит в интегрирано разработване на туристически продукти, включително стратегии за промоциране с цел достъп до различни пазарни сегменти: от традиционния до алтернативния туризъм, за екотуризма, селския туризъм, природния и културния туризъм. Висококвалифицираният екип на фондацията има опит и познания в разработването на различни проекти и в намаляването на безработицата на национално и транснационално ниво.

Допълнително, фондацията подкрепя развитието на широка доброволческа мрежа в областта на защита на природата и околната среда, което дава важен човешки капитал за изпълнение на дейностите по проекта „Young Volunteer”.

 

 • Теоретичен лицей "Михай Еминеску" Кълъраш - Партньор

Основният предмет на дейност на Теоретичния лицей "Михай Еминеску" е представен от образователните дейности, които предлага на 940 ученика от град Кълъраш, но и от целия окръг Кълъраш. Управлението на институцията се осигурява от Учителския съвет, управителния съвет и колегията на директорите. Учебната училищна институция предлага на учениците теоретична подготовка и подготовка в областта на познанията от обща култура, необходими за интегриране в обществото и за професионалното развитие на учениците.

Интересът на теоретичния лицей, от гледна точка на европейското развитие чрез разработване на проекти в областта на образованието в Румъния, има за цел да подобри предпоставките за качествено образование. Също така институцията следи за поддържането и разработването на интерактивна среда за учене, поддържана от сътрудничеството и партньорствата разработени чрез инвестиционни проекти. Лицеят "Михай Еминеску" Кълъраш подкрепя най-вече дейностите и партньорствата, които имат за цел съветване на младежите по теми като румънските и европейски ценности, образователно и професионално ориентиране, превенция на престъпленията, ранното отпадане от училище или ефектите на дрогата върху живота на младежите.

 

 • Средно училище "Васил Левски" Главиница, България - Партньор

Средно училище "Васил Левски" е училище с богати традиции в България като има над 100 годишен опит в образователната област. В училището са записани 490 ученика, напътствани и обучавани от почти 40 висококвалифицирани учителя в съответните им сфери на преподаване.

С два успешно изпълнени проекта, персоналът на училището доказва своята висока квалификация и голямото си желание да инвестира в екологични решения и решения за устойчиво развитие. Допълнително, училище "Васил Левски" подкрепя развитието на информационните и комуникационни технологии в образованието. Иновативните технологии, включени в училищната дейност са довели до положителни резултати при усвояване на знанията от учениците, благодарение на практическия учебен подход, чиято цел е трайно усвояване на теоретичните познания, придобити в клас.

 

Продължителност на проекта

 • 18 месеца - септември 2018 - март 2020.

 

Фондове, отпуснати на проекта

Проектът „YoungVolunteer” се финансира чрез програмата INTERREG V-A Румъния - България по Приоритетна ос 3 „A safe region” („Безопасен регион”). Общата избираема стойност по проекта е 348 921,03 EUR, от които 296 582,85 EUR представляват безвъзмездно финансиране отпуснато от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Цел на проект

Общата цел на проекта е създаване на доброволческа общност, формирана по принцип от младежи, които са склонни и съгласни да помогнат на други хора, засегнати от извънредни ситуации, в партньорство с местните публични власти.

 

Къде се провежда проектът

Транграничен регион Румъния - България

 • Седем окръга от Румъния: Мехединци, Олт, Долж, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца;
 • Осем области от България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич.

 

Кой може да участва в проекта:

Целевата група на проекта е съставена от ученици средно образование, обучаващи се в училища, разположени в избираемата зона по проекта (най-малко 17.538 младежи).

Уеб платформата, предназначена за доброволците може да бъде достъпена от всяко лице, заинтересовано да се присъедини към тази социална инициатива в Румъния или България (но не само). Ведно с това, желаещите могат да се запишат и да участват в различни събития, които ще бъдат инициирани или от бенефициерите или дори от членовете на общността „Young Volunteer” и ще бъдат разработени по проекта.

 

Основни резултати на проекта

 • 2 нови кабинета в училищата бенефициери (Теоретичен лицей "Михай Еминеску" - Кълъраш и СУ "Васил Левски" - Главиница), оборудвани със специфично оборудване за учене и практикуване мерките за реакция в извънредни ситуации.
 • 2 обучителни сесии, предназначени изключително за учителския персонал
 • 1 уеб платформа за общността на младите доброволци
 • 2 общи партньорства с публични власти в областта на извънредните ситуации за ранно предупреждение и бърза обща реакция
 • едно партньорство с румънски власти
 • едно партньорство с български власти
 • 4 пилотни доброволчески кампании, организирани в избираемата зона по програмата (Кълъраш и Силистра)
 • 2 пилотни дейности в Румъния (4 дни всяка)
 • 2 пилотни дейности в България (4 дни всяка)
UE BG GOV INTERREG