Законодателство в областта на доброволчеството в Румъния

ЗАКОН № 78 от 24 Юни 2014 г. за регламентиране доброволческата дейност в Румъния

ОБНАРОДВАН: Държавен вестник брой 469 от 26 Юни 2014 г.

    ЧЛ. 1

    (1) Настоящият закон регламентира участието на физически лица в доброволчески дейности, извършвани в полза на трети лица или на дружества, организирани от публичноправни или частноправни юридически лица с нестопанска цел.

    (2) Доброволчеството е важен фактор за създаване на конкурентоспособен европейски пазар на труда и ведно с това за развитие на образование и професионално обучение, както и за повишаване на социалната солидарност.

    ЧЛ. 2

    (1) Румънската държава признава социалната ценност на доброволческите дейности като изражение на активно гражданство, солидарност и социална отговорност, както и професионална ценност като изражение на личностното, професионалното, междукултурното и лингвистичното развитие на лицата, извършващи тези дейности.

    (2) Държавата подкрепя развитието на доброволческото движение на местно, национално и международно ниво, като се спазва независимостта и разнообразието на същото, с цел артистично и културно, спортно и образователно, научно изпълнение на научно- изследователски дейности, дейности насочени към младежта, представителство, околна среда, здравеопазване, социални и солидарни дейности, общностно развитие, хуманитарна помощ, с граждански и филантропски цели и други подобни.

    (3) Румънската държава подкрепя развитието на доброволчеството чрез всички свои институции, работещи в области, в които се извършват доброволчески дейности, съгласно закона.

    ЧЛ. 3

    По смисъла на настоящия закон, термините и изразите по-долу имат следните значения:

    a) доброволчество представлява участието на доброволеца - физическо лице, в дейности от обществен интерес, провеждни в полза на други лица или на обществото, организирани от публичноправни или частноправни юридически лица, без възнаграждение, индивидуално или групово;

    б) дейност от обществен интерес  е дейността, извършвана в области като: изкуство и култура, спорт и рекреация, образование и научни изследвания, защита на околната среда, здравеопазване, социално подпомагане, религия, гражданска активност, права на човека, хуманитарна помощ и/или филантропска дейност, развитие на общността, социално развитие;

    в) приемна организация е публичноправното или частноправното юридическо лице с нестопанска цел, организиращо и управляващо доброволческите дейности;

    г) договор за доброволчество представлява споразумението, сключено между доброволеца и приемната организация, на база на което първата страна се задължава да престира дейности от обществен интерес, без да получи заплащане, а втората страна се задължава да предостави дейност, адекватна на запитването или подготовката на доброволеца;

    д) доброволец е всяко едно физическо лице, без значение от неговата раса, етнически произход, религия, пол, мнение, политическа принадлежност, пидобило трудоспособност съгласно законодателството в областта на труда и което извършва доброволчески дейности;

    е) бенефициер на доброволческата дейност е физическо лице, друго освен съпруг/съпруга, деца или юридическо лице в полза на което се извършват доброволческите дейности;

    ж) координатор на доброволците е доброволецът или служителят на приемната организация, който изпълнява задачи, свързани с координиране и управление на дейността на доброволците.

    ЧЛ. 4

    Настоящият закон се основава на следните принципи:

    a) участието като доброволец, дейностите от обществен интерес, което е без възнаграждение и се базира на свободно изразено решение на доброволеца;

    б) активно участие на доброволеца в живота на общността;

    в) извършване на доброволчество без възнаграждение от страна на бенефициера на дейността;

    г) участие на лицата в доброволческите дейности, на база равноправие в шансове и отношение, без дискриминиране;

    д) доброволческата дейност не заменя платения труд ;

    е) характер на обществен интерес на доброволческата дейност.

    ЧЛ. 5

    Отделните, спорадично престирани доброволчески дейности, извън взаимоотношения с юридически лица, предвидени в чл. 1, по семейни, приятелски или добросъседски причини, не са предмет на настоящия закон.

    ЧЛ. 6

    Органите на държавното и местно самоуправление подкрепят извършването на доброволческите дейности, включвайки в стратегиите за местно или национално развитие, отделни глави за ролята на доброволчеството като ресурс за развитие на социалното добруване, а не като начин за намаляване на разходите, както и е начин за подкрепа на доброволчеството за постигане на местните или националните цели.

    ЧЛ. 7

    (1) Властите на местното самоуправление подкрепят доброволчеството като признат метод, чрез който гражданите могат активно да участват в доброволчески дейности в техните общности, като този начин им помага да подходят към проблемите, свързани с хуманитарни дейности, околна среда, социални проблеми и други подобни.

    (2) Органите на местното самоуправление се срещат ежегодно със законните представители на приемната организация в рамките на териториалния обхват на административно-териториалните единици, които ръководят, с цел организиране на ефективно сътрудничество за дейностите от обществен интерес, които се провеждат от доброволците, както и с оглед промоциране на местно ниво на тези дейности, на резултатите и настъпилото социално влияние.

    (3) Органите на местното самоуправление промоцират и подкрепят организирането на събития по повод Международния ден на доброволчеството на дата 5 декември ежегодно.

    ЧЛ. 8

    (1) Доброволческите дейности, организирани извън Румъния от приемни организации с румънска националност, в сътрудничество с организации от въпросната страна, извършвани на основание договор за доброволчество, подписан в Румъния, се регулират от разпоредбите на настоящия закон.

    (2) На доброволците, чужди граждани, се гарантира статута на резидент на територията на румънската държава за срока на договора за доброволчество, в границите и при условията, наложени от законодателството за режима на чужденците в Румъния.

    ЧЛ. 9

    (1) Доброволческата дейност се извършва на основание искане от страна на приемащата организация, съгласно което последната изразява своята готовност да сътрудничи с доброволци. Приемащата организация има възможност да откаже мотивирано искането на даден кандидат да стане доброволец, при условията, предвидени в статута й, в зависимост от вида извършвана дейност, и при спазване на чл. 4, буква в).

    (2) Искането, издадено от приемащата организация - публичноправно юридическо лице, с което се изразява готовността на същото да си сътрудничи с доброволци, се осъществява чрез обществена обява.

    (3) Приемната организация извършва първоначален инструктаж относно:

    a) структурата, мисията и дейностите на приемната организация;

    б) правата и отговорностите на доброволеца;

    в) вътрешните регламенти, регламентиращи участието на доброволеца.

    (4) Приемната организация може да предложи на доброволците, при условията на законите в областта на образованието и професионалното обучение, курсове за обучение, инструктаж и професионална подготовка в областта, в която работи.

    ЧЛ. 10

    (1) Забранява се, под санкция от анулиране, да се сключват договори за доброволчество с цел да се избегне сключване на индивидуален трудов договор или, ако е приложимо, на граждански договор за престиране на услуги или на какъвто и да е друг граждански договор срещу заплащане, за извършване на въпросните престации.

    (2) Доброволческата дейност се счита за професионален опит и/или специализиран опит, в зависимост от вида на дейността, дали същата се осъществява в областта на завършеното образование.

    (3) За срока на доброволческата дейност, както и при приключване на доброволческата дейност, приемната организация, по искане на доброволеца, ще издаде сертификат за доброволчество, към който ще бъде приложен доклад от дейността. Същите ще бъдат изготвени на румънски език ако са издадени на територията на Румъния.

    (4) Сертификатът за доброволчество ще съдържа следните елементи:

    a) идентификационни данни на приемната организация, издаваща сертификата;

    б) регистрационен номер и дата на издаване на сертификата;

    в) регистрационен номер и дата на договора за доброволчество;

    г) име, фамилия и идентификационни данни на доброволеца;

    д) период и брой часове доброволческа дейност;

    е) име и фамилия на координатора на доброволците;

    ж) име и фамилия на законния представител на приемната организация;

    з) забележката "Доброволецът и издаващата организация са отговорни за истинността на данните и информациите, съдържащи се в настоящия сертификат".

    (5) сертификатите за доброволчество или еквивалентните документи, издадени от приемната организация от друга държава се признават в Румъния, доколкото съдържат елементите, предвидени в ал. (4) и са представени в заверено копие и в легализиран превод .

    (6) Докладът от дейността ще съдържа следните елементи:

    a) престираните доброволчески дейности;

    б) поетите атрибуции;

    в) придобитите умения.

    ЧЛ. 11

    (1) Доброволчеството се извършва на база договор, сключен в писмена форма, на румънски език, между доброволеца и приемната организация. Задължението за сключване на договора за доброволчество в писмена форма е на приемната организация. Писмената форма е задължителна за валидното сключване на договора.

    (2) При сключване на договора за доброволчество с чужд гражданин, приемната организация може да предостави на разположение на същия преводач.

    (3) Приемната организация се задължава преди започване на доброволческата дейност да връчи на добровоцеа екземпляр от договора за доброволчество.

    (4) Преди започване на дейността, договорът за доброволчество ще бъде регистриран в регистъра за отчетност на доброволците, воден от приемната организация.

    (5) Договорът за доброволчество се придружава задължително от листа за доброволчество и листа за защита на доброволеца.

    (6) Договорът за доброволчество трябва да съдържа следните клаузи:

    a) идентификационни данни на страните по договора;

    б) описание на дейностите, които следва да престира доброволеца;

    в) времето и периода на извършване на доброволческите дейности;

    г) права и задължения на страните;

    д) определянето на професионалните изисквания, социалните умения, интересите за развитие, здравните интереси, потвърдени със здравни картони или други документи;

    е) условията за прекратяване на договора.

    (7) Договорът за доброволчество ще се прекрати при следните условия:

    a) при изтичане на срока, определен в договора, съответно на датата, на която престациите, съставляващи предмет на договора са изпълнени;

    б) по взаимно съгласие;

    в) когато приемната организация прекрати своята дейност;

    г) чрез едностранно прекратяване при условиятана чл. 21;

    д) при разтрогване на договора.

    (8) Листът за доброволчество съдържа детайлно описание на видовете дейност, които приемната организация и доброволецът са договорили, че същият ще извършва по време на договора за доброволчество.

    (9) Листът за защита на доброволеца съдържа инструкции относно извършване на неговата дейност, като се спазват законните разпоредби в областта на здраве и безопасност на труда. За дейности, излизащи извън областта на покритие на листа за защита на доброволеца, организаторите на дейността ще прибегнат до териториалните инспекции по труда, които ще предоставят на тяхно разположение инструкции за безопасност на труда, специфични за въпросните дейности.

    (10) Приемната организация се задължава да държи отчетност за доброволците, продължителността и вида на извършваните от тях дейности, оценка на доброволците, на база критерии, определени във вътрешния регламент.

    ЧЛ. 12

    Договорът за доброволчество трябва да съдържа най-малко следните права на доброволеца:

    a) правото да извършва доброволческата дейност съгласно неговия капацитет и наличност;

    б) правото да изисква от приемната организация издаване на сертификат за доброволчество, придружен от доклад за дейността;

    в) право на поверителност и защита на личните данни;

    г) право на свободно време в съответствие с дейността на доброволеца.

    ЧЛ. 13

    (1) Договорът за доброволчество трябва да съдържа следните задължения на доброволеца:

    a) задължението да се престира дейност от обществен интерес, без възнаграждение;

    б) задължението за поведение, допълващо общите цели на доброволчеството - подобряване качеството на живота и намаляване на бедността, устойчиво развитие, здравеопазване, превенция и управление ефектите на бедстията, социално включване и ведно с това борба срещу социалното изключване и дискриминацията;

    в) задължението на доброволеца да изпълни задачите, предвидени в листа за доброволчество, както и спазване на инструкциите от листа за безопасност / защита на доброволеца;

    г) задължението да се пази поверителност на данните, до които има достъп при доброволческата дейност, за срока на изпълнение на договора за доброволчество и за срок от 2 години след неговото прекратяване;

    д) задължението да се уведоми относно временна невъзможност да се извършва доброволческата дейност, в която участва.

    (2) Отговорността на доброволеца в такива ситуации се ангажира съгласно правилата, определени от законодателството в сила и вътрешните регламенти на приемната организация.

    ЧЛ. 14

    Договорът за доброволчество трябва да съдържа следните права на приемната организация:

    a) правото да установи организирането и функционирането на доброволческата дейност;

    б) правото да инициира съдържанието на листа за доброволчество, който ще адаптира към исканията и подготовката на доброволеца, както и към вида доброволчески дейности, извършвани от приемната организация;

    в) правото да извършва контрола върху начина на изпълнение на листа за доброволчество чрез координатора на доброволците;

    г) правото да констатира отклоненията на доброволеца, във връзка с клаузите, определени в договора за доброволчество, листа за доброволчество и/или листа за защита/безопасност на доброволеца.

    ЧЛ. 15

    (1) Договорът за доброволчество трябва да съдържа следните задължения на приемната организация:

    a) задължението да осигури изпълнение на дейности под ръководство на координатор на доброволците, като се спазват условията на закона в сила относно безопасността и здравето на работното място, в зависимост от вида и характеристиката на въпросната дейност;

    б) задължението да поеме разходите за храна, настаняване и транспорт за доброволеца, за осъществяване на неговата доброволческа дейност;

    в) задължението да поеме други разходи, възникнали по повод извършване на доброволческата дейност, с изключение на тези по повод работата, извършена от доброволеца.

    (2) По искане на доброволеца, приемната организация може да сключи застрахователен договор срещу рискове от злополука и заболяване или други рискове, произтичащи от естеството на дейността, в зависимост от сложността на дейността, в която същият участва.

    ЧЛ. 16

    При изпълнение на доброволческия договор, доброволецът е подчинен на координатора на доброволците, посочен при условията на чл. 3, буква ж). Ако, чрез извършване на доброволчески дейности, се причинят щети на трети лица, приемната организация ще отговаря солидарно с доброволеца, съгласно условията на закона или тези на договора за доброволчество, ако същите не са били определени като изключителна вина на доброволеца

    ЧЛ. 17

    Изпълнението на задълженията по договора, които се полагат на доброволеца, не може да се извърши с представителство.

    ЧЛ. 18

    Отговорността за неизпълнение или неправилно изпълнение на договора за доброволчество, е определена съгласно разпоредбите на Закон № 287/2009 относно Гражданския кодекс, повторно обнародван, с последващи изменения и допълнения.

    ЧЛ. 19

    Ако по време на изпълнение на договора за доброволчество настъпи, независимо от волята на страните, ситуация която по своето естество би утежнила изпълнението на задълженията, които доброволецът изпълнява, договорът ще бъде повторно договорен, а ако ситуацията направи невъзможно изпълнението на договора, същият ще се прекрати по право.

    ЧЛ. 20

    (1) Договарянето или повторното договаряне на договора за доброволчество, ще се извършат след писмено запитване от някоя от страните, при условията определени съгласно договора за доброволчество.

    (2) При договаряне на клаузите и при сключване на договорите за доброволчество, страните са равни и свободни.

    ЧЛ. 21

    Едностранното прекратяване на договора за доброволчество, се извършва по инициатива на която и да е от страните, което ще бъде известено и мотивирано в писмен вид. Условията за прекратяване ще бъдат определени съгласно договора за доброволчество, като срокът за предизвестието е 15 дена.

    ЧЛ. 22

    (1) Споровете и съдебните спорове, произтичащи от сключването, изменението, изпълнението или прекратяването на договора за доброволчество, ще бъдат решавани по взаимно съгласие или чрез процедура по медиация, а ако това е невъзможно - от съдебните инстанции, разглеждащи граждански дела.

    (2) Делата, породени от договора за доброволчество са освободени от държавна такса.

    ЧЛ. 23

    При конкурси, организирани за заемане на места, ако два или повече кандидата получат еднакви точки, властите и обществените институции и работодателите физически или юридически лица могат да дадат допълнителни точки на кандидатите, представили едно или повече свидетелства за доброволчество, получени на основание доброволчески дейности, издадени при условията на настоящия закон, при условие че същите са критерии за селекция.

    ЧЛ. 24

    Разпоредбите на настоящия закон не се прилагат за персонала от доброволческите служби за извънредни ситуации, учредени съгласно закона, както и за лицата, за които се прилагат разпоредбите на закона за престиране на военна служба на база доброволчество.

    ЧЛ. 25

    Настоящият закон влиза в сила 30 дена след обнародването му в Държавен вестник на Румъния, част I.

    ЧЛ. 26

    Към датата на влизане в сила на настоящия закон, се отменя Законът за доброволчеството № 195/2001, повторно обнародван в ДВ на Румъния, част I, брой 276 от дата 25 Април 2007 г.

    Настоящият закон е приет от Парламента на Румъния, като са спазени разпоредбите на чл. 75 и чл. 76, ал. (2) от Конституцията на Румъния, повторно обнародвана.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ДЕПУТАТИТЕ

ВАЛЕРИУ - ЩЕФАН ЗГОНЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕНАТА

КЪЛИН-КОНСТАНТИН-АНТОН ПОПЕСКУ-ТЪРИЧАНУ

   Букурещ, 24 Юни 2014 г.

    № 78

 

UE BG GOV INTERREG