Обединени в различията си чрез Доброволчеството! „Млад Доброволец” - трансграничен проект за насърчаване на гражданския дух сред младежите от Румъния и България

Обединени в различията си чрез Доброволчеството! „Млад Доброволец” - трансграничен проект за насърчаване на гражданския дух сред младежите от Румъния и България

21 Feb 2020 Noutati

На дата 10 февруари, в Главиница (България) се проведе заключителна Конференция по проекта „Young Volunteer”, финансиран по програмата INTERREG V-A Румъния – България, Приоритетна ос 3 „A safe region”.

"Млад Доброволец" е проект, изпълняван в сътрудничество от Асоциация АИССЕР Кълъраш, в качество на водещ партньор по проекта, заедно с Фондация "Устойчиво развитие и просперитет" - Враца, Теоретичен лицей "Михай Еминеску" - Кълъраш и СУ "Васил Левски" - Главиница, обл. Силистра, в качество на партньори.

Договорът за финансиране бе подписан през есента на 2018 година, като периодът на изпълнение на проекта е 18 месеца, до началото на март месец 2020 година. Общата стойност на проекта е 348 921,03 EUR, от които 296 582,85 EUR представляват безвъзмездно финансиране отпуснато от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта „Young Volunteer” е разработване на форма за социално учене чрез доброволчески дейности, предназначени да имат добавена стойност в полза на общностите от румънско-българския трансграничен регион. В този смисъл, бе създадена общност от доброволци, формирана най-вече от младежите - ученици от училищата "Михай Еминеску" и "Васил Левски", които са готови да помогнат на други лица, намиращи се в извънредни ситуации, в партньорство с местните публични власти.

Първият етап на проекта бе представен от създаването на два кабинета със специфични предмети, за да могат учениците - доброволци от двете партниращи си училища да научат на практика мерките за намеса при извънредни ситуации. След това, дидактическите кадри от двете учебни институции преминаха през обучение, проведено от филиалите на Червен Кръст - Кълъраш и Силистра, в областта на превенцията и намесата при извънредни ситуации, като този курс отговаря на нуждите от информиране и развитие на способностите на учителите, на свой ред да обучат учениците в рамките на открити уроци/часове на класния ръководител.

За да се повиши степента на осъзнатост сред младежите относно това колко е важно и колко е полезно да се участва в доброволчески дейности, по проекта се разработиха и две споразумения за партньорство заедно с релевантните институции за целите на проекта, които ние ще подкрепим чрез вече формираната доброволческа младежка общност, в дейности по оказване на първа помощ, намеса при извънредни ситуации, по тяхно искане. В Румъния, Кълъраш, партньорското споразумение се сключи между АИССЕР Кълъраш, Лицея "Михай Еминеску", Инспектората за извънредни ситуации "Барбу Щирбей" на окръг Кълъраш и Червения Кръст - Филиал Кълъраш. В България, споразумението за сътрудничество включва Фондация "Устойчиво развитие и просперитет" - Враца (България), СУ "Васил Левски", ПБЗН - Силистра и Българския червен кръст - Силистра.

Друга важна цел на проекта бе зададена от създаването на уеб базираната платформа - www.youngvolunteer.eu, която предоставя своеобразен дом на доброволческата общност, за да се вписват младите доброволци и да участват в различни доброволчески дейности, било то инициирани от бенефициерите по проекта, от заинтересованите лица, или дори от членовете на общността "Млад Доброволец".

Последният етап по проекта визираше организирането на четири доброволчески кампании в периода септември - ноември 2019 година, в които участваха около 800 ученика, учители, обучители, преводачи и представители на заинтересованите страни от Румъния и България, всички заедно. Действията и кампаниите, проведени през есента на предходната година допринесоха значително за личното развитие на учениците, за повишаване на тяхната мотивация за учене, за развитието на техните нови компетенции и за стимулиране инициативата сред тях, за да участват те проактивно в доброволческите дейности. Тези доброволчески дейности с демонстративна цел покриха широк кръг от области по интереси. Така младежите участваха в дейности по защита и опазване на околната среда, чрез дейности по почистване и засаждане на дървета и цветя, креативни дейности и за подкрепа на лицата със специални нужди и курсове по първа долекарска медицинска помощ, за самозащита и за намеса в извънредни ситуации.

Чрез проекта "Млад Доброволец", практически, се откриха нови извънучилищни възможности за младите ученици от Румъния и България.

 

 

Всеки може да бъде Доброволец! С воля и ентусиазъм всеки може да допринесе за добруването на света. Доброволчеството е начин да завържеш нови приятелства, да помогнеш за коригирането на социални проблеми и да се развиеш като индивид. Ако си заинтересован, очакваме те да се присъединиш към нас, към най-новата доброволческа общност "Млад Доброволец"!

 

*****

 

АНДРЕЙ СТОЯН - Председател на Асоциация АИССЕР - Кълъраш - лидер по проекта „Финализирането на проекта не представлява края на историята Млад Доброволец, а представлява само приключването на два етапа - като първият етап е даден от написването на проекта, а вторият - от неговото изпълнение.

Оставаме до тези чудесни младежи, с които бяхме радостни да се запознаем, да споделим целия този опит и всички изживявания, с всички средства, с които разполагаме, за да им помогнем да участват в доброволчески дейности, организирани от други звена или да бъдат самите те инициатори - промоутъри на доброволчески дейности, които да изпълняват година за година и които да предават от поколение на поколение.

Поздравявам всички, които участваха в доброто изпълнение на проекта. Приносът на всеки, колкото и малък да е, бе съществен за успеха на проекта.

Харесва ми да мисля за проекта Млад Доброволец, че е като пъзел, а всеки от нас е част от него... Така, с нашето активно участие, на всички нас, успяхме да построим един пълен пъзел - този чудесен проект, с изключителни образователни валенции, които трябва да намерят широко приложение сред младото поколение.

Поздравления на всички!”

 

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ - Кметът на община Главиница: "Доброволчеството е най-важното нещо, което можеш да направиш през живота си, както за себе си, за твоето добруване, така и за повишаване на себеуважението си, така и за обществото, в което ти си неразделна част от общността в която живееш и в която провеждаш доброволчески дейности.

Аз съм горд да представлявам интересите на общност, в която има такива хуманни и граждански ценности. Бях и оставам заедно с младите доброволци от Главиница, които ще подкрепим с целия си опит и със средствата, с които разполагаме, така че те да станат най-добрия вариант на самите себе си и да осъзнаят, че практически основните бенефициери на доброволчеството са самите те - доброволците!

Поздравления на всички за идеята за проекта и за активното участие, което всички вие показахте - от членовете на екипа по проекта, до учителите и младежите, с които днес се гордеем."

share
UE RO GOV INTERREG