http://www.isucalarasi.ro/pdf/Activitatea_voluntariat_in_cadrul_ISU.pdf)

" />

Cum poți deveni VOLUNTAR ISU

Cum poți deveni VOLUNTAR ISU

08 May 2020 Noutati

Vrei să devii VOLUNTAR și să participi efectiv la acțiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situațiilor de urgență (incendii, inundații, dezastre naturale, epidemii etc.)?

Dacă răspunsul tău este DA, atunci în cele ce urmează te vom învăta cum poți să te înscrii în programul de voluntariat „Salvator din pasiune”, derulat de Inspectoratul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Călărași, citind următoarele

 

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de voluntariat în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă

 

Ţinând cont de beneficiile activităţilor de voluntariat ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civile, luând în considerare valoarea profesională a acestora, materializată în creşterea calităţii misiunilor umanitare executate de Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene/Bucureşti Ilfov în folosul cetăţenilor, precum şi pentru asigurarea unui cadru organizat acestui tip de activităţi a fost elaborată prezenta instrucţiune.

Art. 1 Instrucţiunea reglementează participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul societăţii, organizate de Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă, fără scop lucrativ şi fără remuneraţie.

Art. 2 Activităţile de voluntariat sunt determinate de implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii şi constau în participarea efectivă la acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, dezastre naturale, epidemii, etc.), însuşirea şi punerea în aplicare a noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar precum şi în cele de popularizare în rândul cetăţenilor a măsurilor preventive.

 

Capitolul I

Organizarea voluntarilor

Art. 3 (1) Voluntarul este persoana care îndeplineşte următoarele condiţii la înscrierea pentru activitatea de voluntariat:

a) vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;

b) apt din punct de vedere medical;

c) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;

d) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru situaţii de Urgenţă.

Art. 4 În cadrul activităţii de voluntariat desfăşurată în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene /Bucureşti Ilfov voluntarii sunt ierarhizaţi în următoarele clase de competenţă:

a) voluntar I;

b) voluntar II;

c) voluntar III;

d) voluntar IV.

Art. 5 (1) Voluntar I este clasa de competenţă cu care se încadrează voluntarii cu vârsta de peste 16 ani şi cărora li se va asigura participarea la cursurile de prim-ajutor de bază (fără echipamente medicale) şi care nu vor putea lua parte la activităţi ce ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora. După împlinirea a 240 de ore de voluntariat şi absolvirea cursurilor stabilite, voluntarul poate participa la intervenţii, după caz, în cadrul echipajelor de prim ajutor calificat.

(2) Voluntar II este clasa de competenţă minimă cu care se vor încadra voluntarii cu vârsta de peste 18 ani, care vor fi pregătiţi în vederea participării la intervenţii în totalitatea acţiunilor pe care acestea le implică, în funcţie de nevoile operative şi pregătirea acestora. Voluntarilor ce dispun de această clasă de competenţă, după efectuarea unui număr de 240 de ore de voluntariat, li se va asigura participarea la cursurile de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare.

(3) Voluntar III este clasa de competenţă care se acordă voluntarilor care dispun de contract de voluntariat de cel puţin doi ani, echivalentul a 480 de ore de voluntariat şi au absolvit cursurile de prim ajutor de bază. Voluntarilor ce dispun de această clasă de competenţă li se va asigura participarea la cursurile de prim ajutor calificat cu competenţe extinse.

(4) Voluntar IV este clasa de competenţă care se acordă voluntarilor ce dispun de contract de voluntariat de cel puţin 3 ani, echivalentul a 720 de ore de voluntariat şi au absolvit cursul de prim ajutor calificat, cu competenţe extinse.

Art. 6 (1) Voluntarilor ce deţin clasa de competenţă I nu li se va permite participarea la intervenţii ce pot determina afectarea psihologică severă a acestora.

(2) Voluntarii ce deţin clasa de competenţă III şi IV vor urma şi cursuri de pregătire pentru intervenţia în situaţii de urgenţă (căutare-salvare, stingere incendii etc.).

(3) Participarea la intervenţii împreună cu echipajele Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă este condiţionată de absolvirea cursului corespunzător.

 

Capitolul II

Condiţii pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat

Art. 7 (1) Activitatea de voluntariat se desfăşoară pe baza unui contract de voluntariat (model în anexa nr. 1), încheiat între Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti Ilfov şi voluntar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014.

(2) Contractul de voluntariat prevede angajamentul de participare ca voluntar la un anumit număr de ore ales de comun acord cu organizaţia gazdă, după propria convenienţă, în timpul programului normal de lucru al structurilor unde solicită să-şi desfăşoare activitatea.

(3) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de:

a) cererea de înscriere ca voluntar;

b) fişa de voluntariat (modelul acesteia regăsindu-se în anexa 2);

c) fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă.

(4) Prin încheierea contractului de voluntariat, voluntarul se angajează la păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cu care intră în contact în activitatea sa, conform instruirii primite din partea organizaţiei gazdă precum şi la adoptarea unei conduite ireproşabile în timpul desfăşurării activităţii de voluntariat, şi în toate situaţiile în care prezintă statutul său de voluntar, inclusiv în mediile informatice.

Art. 8 În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);

c) copie de pe actul de identitate;

d) aviz psihologic;

e) act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;

f) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă”.

g) acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 9 Cererea de înscriere ca voluntar (model în Anexa 4) reprezintă solicitarea scrisă a persoanei fizice pentru participarea la activităţile de voluntariat.

Art. 10 (1) Fişa de voluntariat este similară fişei postului pe care voluntarul îl încadrează.

(2) În fişa de voluntariat, aprobată de inspectorul şef, sunt consemnate obligatoriu atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin voluntarului.

Art. 11 Fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă a voluntarului însoţeşte, de asemenea, contractul de voluntariat, iar în aceasta sunt stipulate măsurile de securitate şi sănătate în muncă pe care voluntarul trebuie să le respecte în îndeplinirea atribuţiilor sale.

Art. 12 După semnarea contractului voluntarul va urma un program de instruire iniţiala care, de regulă, cuprinde următoarele:

a) structura, misiunea şi activităţile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului;

c) regulamentele interne care stipulează implicarea voluntarului, particularizat pe tipurile de misiuni ce vor fi desfăşurate;

d) regulile de securitate şi sănătate în muncă;

e) reguli de ordine interioară.

Art. 13 Pe durata activităţii de voluntariat voluntarii:

(a) nu au acces la informaţii clasificate.

(b) pot participa la probele individuale ale concursurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, timpul antrenamentului în cadrul lotului şi a susţinerii concursurilor, considerându-se ca timp de voluntariat.

(c) odată cu acceptarea deplasării la intervenţie îşi asumă responsabilitatea de a participa la toate acţiunile pe care aceasta le impune şi de a nu înceta activitatea până la sfârşitul manevrei de forţe şi mijloace, având posibilitatea de a înceta lucrul numai cu aprobarea şefului său direct.

Art. 14 Voluntarului nu îi este permisă utilizarea informaţilor obţinute prin intermediul voluntariatului în cadrul Inspectoratelor pentru situaţii de Urgenţă sau a imaginii instituţiei, incluzând însemne sau uniformă pentru a crea prejudicii de orice fel organizaţiei gazdă, în caz contrar, procedându-se la anularea contractului de voluntariat, precum şi la cercetarea, după caz, a faptelor săvârşite şi informaţiilor diseminate, cu repercusiunile legale.

 

Capitolul III

Dispoziţii finale

Art. 15 (1) La data emiterii prezentelor instrucţiuni, se desemnează la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă structura responsabilă cu activitatea voluntarilor iar prin ordin de zi pe unitate se desemnează la nivelul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă persoanele responsabile cu activitatea voluntarilor, respectiv coordonatorii voluntarilor.

(2) Structura responsabilă cu activitatea voluntarilor înfiinţează şi gestionează prin intermediul unei aplicaţii dedicate Registrul de Evidenţă a Voluntarilor în format electronic, iar persoanele responsabile cu activitatea voluntarilor la nivel judeţean operează în acest registru modificările apărute.

(3) Coordonatorul voluntarilor, numit prin ordin de zi pe unitate la nivelul subunităţilor pentru situaţii de urgenţă, îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi administrarea activităţii voluntarilor şi asigură întocmirea rapoartelor de activitate ale acestora.

Art. 16 Organizarea şi susţinerea evenimentelor de promovare a activităţii de voluntariat în cadrul Inspectoratelor pentru situaţii de Urgenţă vor avea loc permanent.

Art. 17 Cu precădere cu ocazia zilei internaţionale a Voluntarilor în data de 5 decembrie a fiecărui an, conform articolului 7, aliniatul (3) a Legii 78/2014, vor avea loc evenimente de promovare a activităţii de voluntariat în cadrul Inspectoratelor pentru situaţii de Urgenţă.

Art. 18 Pe durata activităţii de voluntariat, cât şi la încheierea acesteia, prin intermediul persoanelor desemnate la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea voluntarul, la cererea acestuia, eliberează un certificat de voluntariat (model în anexa 5), la care este anexat un raport de activitate (model în anexa nr. 6).

Art. 19 (1) În vederea derulării programului de voluntariat, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă desfăşoară periodic campania de voluntariat „Salvator din pasiune”.

(2) Perioadă de recrutare şi înscrieri: informația se solicită ISU (în limita a 40 de voluntari/judeţ/municipiul Bucureşti).

(3) În vederea analizei dosarelor candidaţilor acestea vor fi înaintate la IGSU, unde se vor întocmi comisii de selecţie, în care se vor nominaliza şi reprezentanţi ai Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

(4) Perioadă pentru analiza dosarului este: informația se solicită ISU , iar perioada destinată încheierii contractelor de voluntariat este informația se solicită ISU .

Art. 20 În urma desfăşurării campaniei de voluntariat şi a analizei rezultatelor şi implicaţiilor ce decurg din aceasta, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă va dispune continuarea programului de voluntariat prin intermediul unor campanii ulterioare.


Anexa nr. 1

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr............/..............

 

A. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

-................cu sediul în..............., cont bancar nr................. , deschis la ............, cod fiscal………….., reprezentat prin d-na/d-l.……………………..........…………..., în calitate de Organizaţie gazdă,

şi

-……………………..........……………….domiciliat în ...............................………….., posesor al actului de identitate seria................. nr………………..eliberat de..................…..la data de……………….. în calitate de Voluntar, încheie prezentul contract în conformitate cu Legea nr.78/24.06.2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

 

B. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea de către voluntar a activităţilor prevăzute în fişa de voluntariat, anexată, fără a obţine o contraprestaţie materială.

 

C. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE VOLUNTARULUI:

Drepturi:

- dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi pregătirea sa profesională;

- dreptul de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea certificatului de voluntariat şi a raportului de activitate;

- dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

- dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;

- dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programelor în considerarea cărora se încheie prezentul contract;

- dreptul de a i se asigura de către organizaţia gazdă, sănătatea şi securitatea în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii pe care o desfăşoară;

- dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atât la începutul activităţii cât şi pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informaţii în domeniu;

- dreptul de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educaţie, stare civilă, situaţie economică sau orice alte asemenea criterii;

- dreptul de a i se rambursa (în condiţiile convenite prin contract, potrivit legii) cheltuielile efectuate pentru derularea activităţii;

- dreptul de a participa la probele individuale ale concursurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, şi de a se constitui în echipe pentru participarea la celelalte probe, timpul antrenamentului în cadrul lotului şi a susţinerii concursurilor, considerându-se ca timp de voluntariat.

Obligaţii:

- obligaţia de a presta activitatea de interes public, fără remuneraţie;

- obligaţia unei conduite adecvate;

- obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie;

- obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

- obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat;

- obligaţia de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către organizaţia gazdă;

- obligaţia de a cunoaşte misiunea si activităţile organizaţiei gazdă;

- obligaţia de a ocroti bunurile pe care le foloseşte in cadrul activităţii de voluntariat;

- obligaţia de a cunoaşte si de a respecta procedurile, politicile si regulamentele interne ale organizaţiei gazdă;

- obligaţia de a prezenta organizaţiei gazdă rapoarte de activitate.

 

D. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ORGANIZAŢIEI GAZDĂ:

Drepturi:

- dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

- dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia-gazdă;

- dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

- dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa postului şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului;

- dreptul de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfăşoară activităţi de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract;

- dreptul de a deţine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informaţiilor, documentaţiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfăşurării activităţilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;

- dreptul de a cere voluntarului rapoarte de activitate;

- de a cere informaţii si recomandări despre voluntar, altor persoane.

Obligaţii:

- obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

- obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente activităţii prestate de către voluntar;

- obligaţia de a elibera voluntarului certificatul de voluntariat;

- obligaţia de a pune la dispoziţia voluntarului o fişă de voluntariat clară, din care să reiasă: titlul postului, scopul şi durata postului, sarcinile de îndeplinit, programul de lucru, numele şi telefonul persoanei căreia i se subordonează direct voluntarul, modalităţile de raportare, alte date în funcţie de post;

- obligaţia de a întocmi fişa de protecţie a voluntarului;

Pe timpul îndeplinirii activităţilor din fişa de voluntariat, voluntarii nu beneficiază de asigurare de răspundere civilă sau de asigurare de viaţă încheiată de către organizaţia gazdă, iar pentru pagubele produse de aceştia din vina şi în legătură cu activitatea lor, aceştia răspund patrimonial, potrivit normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale.

În cazul încălcării procedurilor şi modalităţilor de executare a atribuţiilor, voluntarul îşi asumă întreaga responsabilitate a consecinţelor, organizaţia gazdă fiind exonerată de această răspundere.

 

E. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract se încheie pentru o perioada de……………............. cu posibilitatea înnoirii sale.

Programul şi durata timpului de lucru sunt stabilite prin fişa de voluntariat, anexată.

 

F. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţii în culpă, fiind supusa regulilor prevăzute de Codul Civil.

 

G. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI:

Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcuta prin acordul părţilor, prin act adiţional.

Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situaţie.

 

H. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

Prezentului contract încetează în următoarele situaţii:

- la expirarea termenului pentru care este încheiat,prin acordul părţilor;

- denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile, cu obligaţia prezentării în scris a motivelor.

 

J. LITIGII:

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluţionare, de către instanţele civile.

Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

Voluntarul                                                                                                                             Organizaţia Gazdă

(Semnătura)                                                                                                                     (Semnătură şi ştampilă)

 


Anexa nr. 2

ANEXA NR. 1 LA CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. .........../............

 

FIŞA DE VOLUNTARIAT

 

Denumirea postului:

Poziţia ocupaţiei în COR:

Numele şi prenumele voluntarului:

Departamentul:

 

Integrarea în structura organizatorică:

Relaţiile ierarhice în cadrul structurii organizaţiei

Se subordonează direct:

 

Relaţii funcţionale:

Relaţii de colaborare directe:

 

ATRIBUŢII CU CARACTER GENERAL:

1. îndeplineşte atribuţiile ce îi revin conform fişei de voluntariat; execută la timp şi în bune condiţii atribuţiile specificate în fişa de voluntariat;

2. se prezintă la activitate punctual si în condiţii apte pentru activitate;

3. nu părăseşte locul de desfăşurare a activităţii în timpul programului de voluntariat;

4. are un comportament civilizat în cadrul colectivului de desfăşurare a activităţii unde este repartizat astfel încât problemele ivite care nu au nicio legătura cu atribuţiile sale să fie rezolvate după orele stabilite pentru desfăşurarea activităţii şi în afara unităţii;

5. respectă normele şi procedurile stabilite pentru desfăşurarea activităţii stabilite la nivelul organizaţiei gazdă pentru voluntari;

6. respecta prevederile cuprinse în contractul de voluntariat;

7. să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de securitate şi sănătate a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;

8. obligaţia de fidelitate faţă de organizaţia gazdă în executarea atribuţiilor de voluntariat;

9. utilizează judicios baza materială, aparatura etc. sub supravegherea persoanei desemnate pentru coordonarea voluntarilor;

10. obligaţia de a încunoştinţa persoana desemnată pentru coordonarea voluntarilor de îndată ce a luat la cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, sustrageri etc. ivite la locul de desfăşurare a activităţii de voluntariat;

11. respectarea regulilor de acces şi circulaţie în unitate, purtarea echipamentului de protecţie în timpul desfăşurării activităţii de voluntariat;

12. are o comportare corectă în cadrul relaţiilor interumane, promovează raporturile de întrajutorare între membrii colectivului de lucru si combate orice manifestări necorespunzătoare;

13. menţine ordinea si curăţenia la locul de desfăşurare a activităţii de voluntariat;

14. respectă interdicţia privind interzicerea fumatului în instituţiile publice;

15. respectă interdicţia de a introduce în unitate şi consuma băuturi alcoolice în timpul programului de voluntariat, precum şi cea de prezentare la activitatea de voluntariat sub influenţa alcoolului;

16. voluntarii care intră în contact cu publicul trebuie să aibă faţă de acesta o atitudine civilizată;

17. să nu lase instalaţiile şi aparatele în funcţiune fără supraveghere;

18. se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii sale profesionale în domeniul activităţii desfăşurate, punând un accent deosebit pe informarea prin studiu individual continuu;

19. este loial intereselor organizaţiei gazdă, păstrând confidenţialitatea datelor şi informaţiilor pe care le deţine în urma exercitării activităţii ;

20. face uz de calitatea de voluntar doar în cadrul relaţiilor profesionale din cadrul organizaţiei gazdă;

21. are responsabilitatea asigurării si respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional si unui comportament etic faţă de bolnav;

22. voluntarului îi este interzis de a da relaţii de orice natură în legătură cu persoana asistată aparţinătorului sau oricărui alt solicitant, sub rezerva excluderii din programul de voluntariat;

23. oferă sprijin pentru autoinventarierea periodică a dotării conform normelor stabilite;

24. participă la instruirile periodice organizate de conducere şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă;

25. utilizează si păstrează, în bune condiţii, echipamentele si instrumentarul din dotare, realizează colectarea materialelor şi instrumentarului de unica folosinţă utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;

26. poartă obligatoriu echipamentul de protecţie conform activităţilor desfăşurate;

27. poartă obligatoriu însemnele de identificare a voluntarului;

28. respectă secretul profesional; 

29. respectă si apără drepturile persoanei asistate;

30. se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă;

31. participă la acţiunile de intervenţie din competenţa unităţilor în care îşi desfăşoară activitatea;

32. pe timpul acţiunilor de intervenţie execută ordinele primite de la comandanţii de echipaje stabilite pe mijloacele de intervenţie respective.

 

DESCRIEREA TIPURILOR DE ACTIVITĂŢI ALE VOLUNTARULUI:

Pe timpul executării misiunilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă, membrii echipajelor vor purta numai echipamentul de protecţie aprobat de către instituţie şi mănuşi de unică folosinţă din cauciuc.

La misiunile executate la accidente de circulaţie sau pe timpul intervenţiilor cu risc de accidentare este obligatorie purtarea căştilor de protecţie.

Portul echipamentului şi a inscripţiilor specifice se va face exclusiv pe durata activităţilor zilnice şi în misiunile ordonate organizate în aplicarea directivelor organizaţiei gazdă sau ale inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea.

Verifică termenul de valabilitate a materialelor şi medicaţiei din dotare;

Cunoaşte modul de utilizare şi localizarea echipamentelor, materialelor şi a medicamentelor din dotarea ambulanţelor;

Verifică existenţa curăţeniei în spaţiile destinate echipajelor SMURD şi a ambulanţei;

Efectuează transmisie de date (de probă) pentru verificarea funcţionării sistemului de telemedicină la orele stabilite pentru fiecare echipaj de medicul coordonator SMURD din dispeceratul unităţii.

Respectă normele de colectare selectivă a deşeurilor.

Pe timpul destinat desfăşurării activităţii de voluntariat următoarele fapte sunt interzise cu desăvârşire întregului personal voluntar:

1. manifestarea unei atitudini necuviincioase pe timpul intervenţiilor faţă de persoana asistată, aparţinători, medic, ceilalţi paramedici sau terţe persoane (aparţinători, oficiali, presă etc.);

2. staţionarea membrilor echipajului în localuri publice-bar, restaurant etc. fără a fi în misiune;

3. condiţionarea acordării asistenţei medicale de urgenţă de primirea de bani sau alte foloase;

4. primirea de bani sau alte foloase pentru activităţile prestate în executarea atribuţiilor;

5. comunicarea către alte persoane decât cele menţionate în reglementările legale în vigoare a datelor personale, a adresei şi a numărului de telefon, a diagnosticului şi a tratamentelor aplicate precum şi a altor informaţii care sunt comunicate de pacienţi pe timpul acordării asistenţei medicale de urgenţă;

6. prezenţa la program sub influenţa băuturilor alcoolice sau sub influenţa substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

7. consumul de băuturi alcoolice, a substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în timpul programului de lucru ori facilitarea consumului de băuturi alcoolice;

8. refuzul, împotrivirea sau sustragerea de la controlul inopinat al factorilor abilitaţi cu efectuarea verificărilor şi a activităţilor de control (DSU, IGSU, ISU, poliţie rutieră), inclusiv sub aspectul testării aerului expirat şi/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei de produse sau substanţe stupefiante/medicamentelor cu efecte similare acestora;

9. comercializarea oricăror obiecte în rândul personalului;

10. fumatul în ambulanţă, atât în cabina conducătorului auto cât şi în cabina medicală, indiferent dacă ambulanţa se află în mers sau staţionează, precum şi în apropierea ambulanţei la o distanţă de minimum 10 metri;

11. convorbirile telefonice particulare cu terminalele din dotarea unităţii;

12. ieşirea din unitate cu echipamentul avut în înzestrare, cu excepţia cazurilor când execută misiuni;

13. scoaterea din cadrul unităţii a oricăror bunuri de inventar, materiale sau produse din dotarea unităţii;

14. prezenţa în cabina conducătorului auto a mai multor persoane decât prevede construcţia originală a autosanitarei;

15. transportul unui număr mai mare de persoane decât capacitatea autorizată de transport a ambulanţei;

16. transportul cu ambulanţa a aparţinătorilor pacienţilor sau a persoanelor neautorizate, cu excepţia cazului când persoana asistată este copil ori persoană cu handicap, când este permisă însoţirea doar de către un singur aparţinător;

17. utilizarea aceloraşi materiale sanitare de unică folosinţă în cazul mai multor pacienţi. În această categorie sunt incluse şi măştile de oxigen, sondele de intubaţie, dispozitivele pentru căile orofaringiene şi materialele similare.

 

SPECIFICAREA POSTULUI:

Studii de bază:

Specializare:

Experienţa solicitată:

Cursuri speciale:

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE NECESARE POSTULUI:

Competenţe generale:

Comunicarea interactivă la locul activităţii de voluntariat

Dezvoltarea profesională

Activitatea în echipă

Respectarea Normelor de Protecţie a Muncii şi Prevenire şi Stingere a Incendiilor

Competenţe fundamentale:

Administraţie:

Completarea documentelor de evidenţă

Planificare: Administrarea materialelor consumabile Planificarea activităţii proprii

Competenţe specifice:

- cunoaşterea, respectarea şi aplicarea prevederilor legale în vigoare privind asistenţa medicală de urgenţă şi primul ajutor;

- menţinerea şi dezvoltarea nivelului de pregătire profesională, conform competenţelor specialităţii;

- cunoaşterea modului de utilizare şi localizarea echipamentelor, materialelor şi a medicamentelor din dotarea ambulanţelor;

 

CONDIŢII DE ACTIVITATE:

Program de lucru: minim 3 ore la fiecare prezentare pentru activitatea de voluntariat

Perioada de voluntariat:

În funcţie de evaluarea factorilor de risc a locului de activitate şi a legislaţiei specifice privind condiţiile activităţii pe fiecare specialitate.

 

APTITUDINI SI ABILITĂŢI PENTRU EXERCITAREA OCUPAŢIEI:

1.Cerinţe medicale:

1.1.integritate anatomio-funcţională a membrelor superioare

1.2.acuitate auditiva normala;

1.3.acuitate vizuală normală

1.4.vorbire normala.

2. Cerinţe psihice:

2.1.inteligenţă peste nivelul mediu (capacitate de analiză şi sinteză, memorie dezvoltată, judecata rapidă, capacitate de deducţie logică);

2.2. asumarea responsabilităţilor;

2.3. rezistenţa la sarcini repetitive, oboseală şi solicitări afective şi intelectuale;

2.4. capacitate de relaţionare interumană;

2.5.adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;

2.6. echilibru emoţional.

3. Activităţi fizice:

3.1. lucrul în poziţie bipedă perioade îndelungate;

3.2.vorbire;

3.3.ascultare;

3.4. diferenţiere a culorilor;

3.5. folosire a mâinilor şi a degetelor;

3.6.folosirea intensivă şi prelungită a ochilor.

Data:                                                                                                                                                  Voluntar:

                                                                               ŞEF DIRECT:

                                                              (se completează cu majuscule)

                                                                     ____________________

                                                                             Semnătura


Anexa nr. 3

Nr. / Data / _________

 

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL

ÎN CAZUL VOLUNTARILOR SUB 18 ANI

 

Subsemnatul/a _______________________________ posesor al BI/CI _____________ seria______ nr. _____ CNP __________________ domiciliat/ă în Str. _____________ Nr. ______ Bl. _____ Sc. ____ Et. ____ Apt. _____ Localitatea ______________ Judeţul ___________ Cod poștal _________ Telefon fix: (includeţi prefixul) ( ) ______________, Mobil _______________, E-mail _________________________, în calitate de părinte [   ]/ reprezentant legal al minorului [   ] ______________ _______________________ sunt de acord ca acesta să fie înscris ca voluntar în baza de date gestionată de ________________________ (organizaţia gazdă) şi să beneficieze de serviciile oferite de acesta.

Menţionez că am luat la cunoştinţă prevederile legii 78/2014, Legea voluntariatului.

           Data:                                                                                                     Semnătura:

___________________                                                                     ______________________


Anexa nr. 4

Nr........./.........................

 

CERERE ÎNSCRIERE VOLUNTAR

 

INFORMAŢII PERSONALE:

Numele şi prenumele:____________________________________________________________ Adresa de domiciliu: Str._______________________________, Nr.____, Bl.____, Sc.____, Et.___, Apt.__________ Localitatea:____________________________ Judeţul: _________________________________ Telefon fix: (includeţi prefixul)(_____)____________________________________________ Mobil:_____________________________E-mail:___________________________________ Adresa de rezidenţă:(se completează numai dacă diferă de adresa de domiciliu) Str._______________________________, Nr.____, Bl.____, Sc.____, Et.___, Apt._______Localitatea:____________________________ Judeţul: _____________________________ Telefon fix: (includeţi prefixul)(_____)______________Naţionalitatea:_________________ Sexul: F [   ] M [   ] Data naşterii:_________ Profesia:________________________________ Ocupaţia:__________________________Aţi mai activat ca voluntar/ă? DA  [   ]  NU [   ] Dacă răspunsul este ”DA” vă rugăm să menţionaţi perioada şi tipul de activităţi desfăşurate: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

EDUCAŢIE: Studii: (menţionaţi instituţia, domeniul de studiu, anul de studiu sau nivelul absolvit) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Domenii în care deţineţi atestate/licenţe etc.: _________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE:

Limba maternă: _________________________ 

Limbi străine cunoscute:

(*Nivelul Cadrului European Comun De Referinţă Pentru Limbi Străine)

Instrucţiuni de folosire a grilei de autoevaluare.Grila de autoevaluare cu şase niveluri a fost realizată de Consiliul Europei pentru «Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine».

Grila este alcătuită din trei niveluri mai mari după cum urmează:

Utilizator elementar (niveluri A1 şi A2);

Utilizator independent (niveluri B1 şi B2);

Utilizator experimentat (niveluri C1 şi C2).

Pentru a va autoevalua nivelul de utilizare a limbii străine, citiţi descrierile de mai jos şi scrieţi nivelul relevant (de ex. Utilizator experimentat - C2) în căsuţa adecvată a grilei (Ascultare, Citire, Participare la conversaţie, Discurs oral şi Scriere).

Alte aptitudini şi competenţe: _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Permis de conducere: DA [   ]  NU [   ]

Menţionaţi subunitatea (subunităţile) unde vă interesează să vă implicaţi: __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Anexez prezentei cereri, copii de pe următoarele documente: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Alte MENŢIUNI: _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Certific faptul că informaţiile oferite în acest formular sunt corecte şi complete.

 

Semnătura voluntarului: _______________________________

Nota: Informaţiile din acest formular vor fi utilizate numai de către organizaţia gazdă în scopul implicării dvs. în activităţi de voluntariat. Puteţi solicita ştergerea acestor date din bazele de date ale organizaţiei după încheierea activităţii de voluntariat.


Anexa nr. 5

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT

Seria.________nr._________________

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN/BIF, cu sediul în…………., în calitate de organizație-gazdă, certifică faptul că domnul/doamna ________________________________________________________ având CNP - _________________, născut(ă) în anul ______ luna ______ ziua _______, în localitatea_______________, judeţul ________, fiul/fiica lui __________________ şi al/a ____________________, a participat în perioada _________________________ la programul de voluntariat cu durata de ______ ore, pentru ocupația de __________________________________, în conformitate cu Contractul de voluntariat nr._____ din data de ________ .

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu Legea nr. 78/2014 – legea privind reglementarea activității de voluntariat în România. Voluntarul şi organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informațiilor cuprinse în acest certificat.

COORDONATOR VOLUNTARI ____________________________

                                                                                       

                                                                                                   L.S.

                                                                                                                                   Semnătura titularului ____________________

Nr. înregistrare___________________

Data eliberării ___________________

Întocmit de ____________________

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

Seria _______ nr. _______________

CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN/BIF

cu sediul în…….., în calitate de organizație-gazdă, certifică faptul că domnul/doamna ______________________________ având CNP - ________________, născut(ă) în anul ______ luna ______ ziua______, în localitatea _________________, judeţul ________________, fiul/fiica lui __________________ şi al/a ______________________, a desfăşurat în perioada _________________________ activităţi de voluntariat cu durata de ______ ore, în conformitate cu Contractul de voluntariat nr._____ din data de ________ .

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu Legea nr. 78/2014 – legea privind reglementarea activității de voluntariat în România. Voluntarul şi organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informațiilor cuprinse în acest certificat.

 

INSPECTOR ŞEF,                                                                                                            COORDONATOR VOLUNTARI,

________________                                                                                                                  ________________________

(nume/prenume/ semnătura)                                                                                           (nume/prenume/ semnătura)

                                                                L.S.

                                                                                                                                                 Nr. __________                       

                                                                                                                              Data eliberării: ___.___. ______

 


Anexa nr. 6

 

RAPORT DE ACTIVITATE

 

Date generale despre voluntar:

Nume şi prenume

Număr de telefon

Adresă de e-mail

Date generale despre instituţia în cadrul căreia s-a desfăşurat activitatea de voluntariat şi despre coordonatorul direct:

Denumire

Domeniul de activitate

Nume şi prenume coordonator

Număr de telefon coordonator

Adresă de e-mail coordonator

Detalii privind activitatea de voluntariat desfăşurată de către voluntar:

Denumire activitate / proiect

Scurtă descriere a activităţii

Responsabilităţi ale voluntarului

Competenţe dobândite / dezvoltate în urma îndeplinirii responsabilităţilor

Număr de ore de voluntariat

Perioada în care s-a desfăşurat

(Datele se completează pentru fiecare activitate / proiect în care a fost implicat voluntarul)Sursă: ISU Călărași

(link: http://www.isucalarasi.ro/pdf/Activitatea_voluntariat_in_cadrul_ISU.pdf)

share
UE RO GOV INTERREG